SELF-TEST

SARS-CoV-2 Antigen Test

— Saliva specimen —

ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี เลขที่ T 6400555

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) Dymind
แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง โดยใช้กับสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากน้ำลาย
ทราบผล

ภายในเวลา12 - 15 นาที

ใช้งานง่าย

ตรวจด้วยน้ำลาย

Home use

สำหรับใช้ภายในบ้าน

คำเตือน
 • ศึกษาคู่มือให้เข้าใจและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่มทำการทดสอบ
 • การใช้ชุดทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อโควิด 19 เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจยืนยันผลด้วยวิธี Real Time RT-PCR อีกครั้ง

ข้อควรระวังของชุดตรวจ

 1. ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้น
 2. อ่านเอกสารกากับอย่างละเอียดก่อนเริ่มทำการทดสอบ และทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดผลที่ไม่ถูกต้อง
 3. ห้ามใช้ชุดทดสอบหลังวันหมดอายุ
 4. ใช้ชุดทดสอบทันทีเมื่อฉีกซองบรรจุ ห้ามใช้ชุดทดสอบซ้ำ
 5. ตัวอย่างและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทดสอบถือเป็นสิ่งสิ่งที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรทำการทดสอบด้วยความระมัดระวัง
 6. ทิ้งชุดทดสอบที่ใช้แล้วให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังทำการทดสอบ
 7. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอย่างที่มีเลือดปน
 8. ห้ามใช้ชุดทดสอบและส่วนประกอบต่างๆที่ให้มาต่างล๊อตกัน
 9. หลอดทดสอบบรรจุสารละลายมีเกลือเป็นส่วนประกอบ หากสัมผัสผิวหนังหรือดวงตาให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด
 10. การเก็บตัวอย่างไม่ต้องอบรมหรือฝึกฝนเป็นพิเศษ ผู้ทดสอบสามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารกำกับและปฏิบัติตามได้
 11. ควรอ่านผลการทดสอบในบริเวณที่มีแสงสว่างมากพอ

ข้อจำกัดของชุดตรวจ

 1. การทดสอบที่ให้ผลลบ อาจเกิดจากมีปริมารแอนติเจนในน้ำลายน้อยเกินกว่าที่ชุดทดสอบจะตรวจพบได้ หรือเกิดจากการเก็บหรือการขนส่งตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม
 2. ประสิทธิภาพของชุดทดสอบขึ้นอยู่กับปริมาณแอนติเจนในน้ำลายตัวอย่าง หรืออาจสัมพันธ์กับผลการเพาะเชื้อไวรัสที่ได้จากตัวอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ได้
 3. ควรประเมินผลการทดสอบร่วมกับอาการทางคลินิกอื่นๆโดยแพทย์
 4. ชุดทดสอบไม่สามารถแยกระหว่างผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการหรือผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได้
 5. อาจพบผลลบปลอมได้หากปริมาณแอนติเจนในน้ำลายตัวอย่างต่ำกว่าความไวของชุดทดสอบที่จะตรวจพบได้
 6. ควรทำการตรวจยืนยันผลด้วยวิธีทางโมเลกุลซ้ำอีกครั้งหากได้ผลการทดสอบเป็นลบ
 7. ใช้ตัวอย่างแช่แข็งในการประเมินทางคลินิกดังนั้นอาจให้ผลแตกต่างกับผลที่ได้จากตัวอย่างที่เก็บใหม่
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง

RS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองโดยใช้กับสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากน้ำลาย
ผลบวก

ปรากฏแถบสี 2 แถบ ตรงตา แหน่ง C และ T

บ่งบอกได้ว่าชุดทดสอบตรวจพบแอนติเจนของเชื้อโควิด 19 ในสิ่งส่งตรวจ

ผลลบ

ปรากฏแถบสี 2 แถบ ตรงตา แหน่ง C โดยไม่ปรากฏแถบสีตรงตา แหน่ง T

บ่งบอกได้ว่าชุดทดสอบตรวจไม่พบ แอนติเจนของเชื้อโควิด 19 ในสิ่งส่งตรวจ

ไม่สามรถแปลผลได้

ไม่ปรากฏแถบสีตรงตา แหน่ง C

อาจเนื่องมาจากใช้สิ่งส่งตรวจปริมาณน้อยเกินไปหรือทำการทดสอบไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ดังนั้นควรอ่านวิธีทดสอบให้ละเอียดและทำการทดสอบซ้า อีกครั้งด้วยชุดทดสอบ ชุดใหม่ หากยังพบปัญหาให้หยุดทำการทดสอบทันทีและติดต่อตัวแทนจา หน่าย