Payment Confirmation

บริษัทฯ รับชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด
ธนาคาร กรุงศรี ประเภท กระแสรายวัน สาขา ลาดพร้าว 102 เลขบัญชี 169-0-02484-6

Customer Detail : ข้อมูลลูกค้า

Payment Detail : ข้อมูลการชำระเงิน


Select a File to Attach* : (แนบไฟล์รูป)

Security Code

Security Code does not match