กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้งมอบทุนสนับสนุนด้านวิชาการให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้งมอบทุนสนับสนุนด้านวิชาการให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 750,000 บาท และชุดตรวจ  Antigen Test Kits ตรวจหา SARS-CoV-2 จำนวน 14,000 ชุด โดยมีนพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวย และคณะฯเป็นผู้รับมอบ