บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด บริจาคชุดตรวจ ATK COVID -19 รวมมูลค่า 500,000 บาท ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด โดยสมคิด สุขสง่าเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขายและคณะ ร่วมบริจาคชุดตรวจ ATK COVID -19 รวมมูลค่า 500,000 บาท แก่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อสนับสนุนงานด้านเวชศาสตร์ป้องกันแก่บุคคลากรทางการแพทย์ โดยมีคุณ ภาวิตา สุวรรณวัฒนะ (หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ) เป็นตัวแทนผู้รับมอบ