COYOTE: Direct Detect FLASH20 COVID-19 Fast Detection System

COYOTE: Direct Detect FLASH20 COVID-19 Fast Detection System

Direct Detect FLASH20 COVID-19 Fast Detection System เป็นระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้ใช้กับงานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (CE-IVD) ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ในสิ่งส่งตรวจโดยตรง ด้วยหลักการ Real-time RT-PCR โดยมียีนเป้าหมายในการตรวจของชุดน้ำยา ได้แก่ Orf1ab และ N gene และมีการใช้ยีน RNase P เป็น Internal control เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างและการเกิดการยับยั้งปฏิกิริยา Reverse Transcription และ Real-time PCR Amplification โดยชุดน้ำยาสามารถใช้ได้กับเครื่อง Flash20 Fast Detection System ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจได้ตั้งแต่ 1 ถึงสูงสุดพร้อมกัน 4 ตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการทดสอบต่อหนึ่งรอบการทำงานเพียง 30 นาทีเท่านั้น!!